Obowiązek informacyjny RODO

 

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

 

 

Kto jest administratorem danych?

 

 

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma „FUTURE Jacek Serowik”, prowadząca działalność pod adresem: ul. Łubinowa 4/6, 55-080 Smolec, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6711112707, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

 

 

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres pocztowy – FUTURE Jacek Serowik, ul. Łubinowa 4/6, 55-080 Smolec

 • Adres poczty elektronicznej – biuro@apartament-future.pl

 • Połączenie telefoniczne – 726 777 751.

 

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

 

 

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

 

 

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

 

 

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

 • od osób, których dane dotyczą,

 • w przypadku rejestracji przy użyciu portali społecznościowych, za wyrażoną świadomą zgodą tych osób, z tych portali społecznościowych.

 

 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

 

 

Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania). Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane zebrane automatycznie, których szczegółowy katalog został określony w Polityce prywatności.

 

 

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

 

 

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:

  • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych,

 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych,

 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

 • wykonania umowy, ewentualnej ochrony przed roszczeniami czy też dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a także w celu realizacji obowiązków z gruntu prawa podatkowego.

 

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

 

 

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

  • art. 6 ust. 1 lit. c
   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

  • art. 6 ust. 1 lit. d
   przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

  • art. 6 ust. 1 lit. e
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, 

 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)

 • Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 

 

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?

 

 • Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi:

  • W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów,

  • W celu oceny planowanych kampanii marketingowych,

  • W celu realizacji marketingu bezpośredniego.

 

 

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

 

 

W przypadku zawarcia transakcji dane przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów Ordynacji Podatkowej (art. 3 pkt 4–5, art. 70 § 1, art. 86 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa), a także Ustawy o rachunkowości (art. 74 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

 

 

W przypadku braku zawarcia transakcji dane osobowe są przechowywane do 30 dni od daty ich przekazania Administratorowi. Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika.

 

 

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony.

 

 

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

 

 

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator. Administrator jednak w celu prowadzenia Serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – LH.pl sp. z o.o., ul. Ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w Serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

 

 

W przypadku zawarcia transakcji, część danych osobowych osób fizycznych lub dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest:

 • przekazywana podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe tj. spółce AIG Sp. z o.o., ul. Traugutta 9, 57-300 Kłodzko, przekazanie tych danych reguluje Ustawa o rachunkowości oraz umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą,

 • przekazywana Gminie Miasto Kołobrzeg w związku z ciążącym na Administratorze obowiązku odprowadzania daniny publicznej w postaci opłaty uzdrowiskowej na podstawie stosownej uchwały miejscowej.

 

 

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu).

 

 

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

 

 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

 

 

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

 • Dostępu do swoich danych osobowych,

 • Sprostowania swoich danych osobowych,

 • Usunięcia swoich danych osobowych, o ile obowiązek ich przechowywania nie wynika z innych aktów prawnych, w tym prawa podatkowego,

 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile taka zgoda została udzielona,

 • Przenoszenia swoich danych osobowych,

 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.